Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

Hemen zaude::

 1. Erakundekoa
 2. Estatutuak

FUNDACION EDPEstatutuak

Eduki nagusiaren hasiera

Jarraian, abenduaren 26ko 50/2002 Legearen arabera EDP FUNDAZIOAren barne-funtzionamendua arautzen duten estatutuak jaso dira.

EDP Fundazioaren Estatutuak.

1. artikulua

EDP FUNDAZIOA eratu da, eta Estatutu hauetan abenduaren 26ko 50/2002 Legea eta gainerako xedapen aplikagarriak aplikatuko dira.

2. artikulua

Fundazioak berezko izaera juridikoa izango du, baita jarduteko gaitasun osoa ere, legeetan ezarritakoaren arabera.

3. artikulua

Fundazioaren helburua da ekimen sozialak, kulturalak, zientifikoak, teknologikoak, hezkuntzara bideratutakoak, ingurumenarekin lotutakoak, kirolaren arlokoak eta ondarea defendatzea helburu dutenak babestea eta energiarekin lotutako ondare kulturala, zientifikoa eta teknologikoa jorratu, babestu eta ezagutzera ematea bultzatzea, baita antzekoak ere, EDP Taldeak gauzatzen dituen jardueren esparruan.

4. artikulua

Fundazioaren helbidea honakoa da: Plaza de la Gesta 2, Oviedo.

Fundazioak Espainiako edozein tokitan izan ahalko ditu bulegoak edo ordezkaritzak, baita EDP Taldearen jarduerari dagokion atzerriko beste edozein tokitan ere.

5. artikulua

Fundazioak bere jarduerak Espainian gauzatuko ditu, batik bat, baina beste herrialde batzuetan ere gauzatu ahalko ditu, kasuan kasuko lege-baldintzak betez eta Patronatuaren derrigorrezko akordioa lortuz.

6. artikulua

Fundazioa aldi mugagabe baterako eratu da.

7. artikulua

Fundazioaren kapitala LAUREHUN ETA BERROGEITA HAMAR MILA ZAZPIEHUN ETA LAUROGEI EUROKOA (450.780) da, eta kapital hori fundatzaileek ekarpen hauen bitartez osatuko dute: EDP Energías de Portugal, S.A., Sucursal en España erakundeak EHUN ETA BERROGEITA HAMAR BILA BERREHUN ETA HIRUROGEI EUROKO (150.260) ekarpena egingo du; Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. erakundeak EHUN ETA BERROGEITA HAMAR BILA BERREHUN ETA HIRUROGEI EUROKOA (150.260); Naturgas Energía Grupo, S.A. erakundeak HIRUROGEITA HAMABOST MILA EHUN ETA HOGEITA HAMAR EUROKOA (75.130); eta EDP Renováveis, S.A. erakundeak HIRUROGEITA HAMABOST MILA EHUN ETA HOGEITA HAMAR EUROKOA (75.130); nolanahi ere, erakundeak fundatzaileek edo beste edozein pertsona natural edo juridikok egiten dituzten ekarpenak ere jaso ahalko ditu.

8. artikulua

Urtero, aurrekontua egiterakoan, Patronatuak eskuragarri dauden funtsen aplikazioa zehaztuko du, unean uneko inguruabarrak kontuan hartuz; edozein kasutan ere, ez dira izango Fundazioak eskuratzen dituen errenten edo bestelako diru-sarrera garbien (lehenbizi zergak kenduz) zenbateko osoaren ehuneko 70 baino gutxiago, baina unean-unean egokitzat jotzen den lehentasun-ordena aplikatuko du.

9. artikulua

Fundazioaren gobernu- eta ordezkaritza-organoa Patronatua da, eta Patronatuaren zeregina da Fundazioaren helburuak betearaztea eta Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak administratzea, horien errendimendua eta erabilgarritasuna osoki mantenduz, eta oro har, Fundazioaren helburuak lortze aldera komenigarritzat jotzen dituen administrazio- eta jabetza-ekintza guztiak gauzatzea ere bai, Patronatuaren presidenteari 14. artikuluan esleitzen zaizkion eskuduntzei kalterik egin gabe.

10. artikulua

Patronatuak zehaztuko du, gaitasunik zabalenekin eta legeak errespetatuz, bere baliabideak nola bideratuko diren Fundazioaren helburuak erdiesteko, eta horretarako, beharrezkoak diren izaera eta jarduera orotako gestio, egintza eta kontratu guztiak gauzatuko ditu. Patronatuaren eginkizunak gauzatzea doakoa izango da guztiz.

11. artikulua

Patronatua Presidenteak eta gutxienez bederatzi eta gehienez hamabost Kidek osatuko dute. Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Naturgas Energía Grupo, S.A. eta EDP Renováveis, S.A. erakundeen Administrazio Kontseiluek eta EDP Energías de Portugal S.A., Sucursal en España erakundearen Batzorde Betearazleak izendatuko dituzte, bost urterako, eta iraupen bereko beste aldi baterako edo gehiagotarako berrautatu ahalko dira.

Patronatuak bere baitan Presidenteordea hautatu ahalko du eta Fundazioaren Idazkaria izendatuko du, baina ez da Patronatuko Kidetzat joko.

Karguak hutsik geratzen diren heinean, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Naturgas Energía Grupo, S.A. eta EDP Renováveis, S.A. erakundeen Administrazio Kontseiluek eta EDP Energías de Portugal S.A., Sucursal en España erakundearen Batzorde Betearazleak hartutako erabakiaren bitartez beteko dira, eta beti arduratuko dira Presidentea izendatzeaz. Presidentea ez badago, Presidenteordeak ordezkatuko du, eta Idazkaria Patronatuak kasu bakoitzean horretarako hautatzen duen Kideak ordezkatuko du.

12. artikulua

Patrono kargua, pertsona fisikoei dagokienez, pertsonalki gauzatu beharko da. Salbuetsita daude kasuan kasu dituzten karguak direla-eta eginkizun horretan jarduteko eskatzen zaien pertsonak; kasu horretan, haren tokia kasuan kasuko ordezkariak hartu ahalko du.

Patronatua beharrezkoa den guztietan batzartuko da, indarrean dagoen legeriari jarraiki, baita Presidenteak bere ekimenez edo bi Kideren ekimenez bilera deitzen duenean ere.

Behar bezala osatu dela ulertzeko, Patronatuko kideen gehiengo osoa bildu behar da, eta erabakiak bilerara joan diren kideen gehiengo osoarekin hartuko dira.

13. artikulua

Patronatuak bere baitan Batzorde Betearazle bat osatu ahalko du; batzorde hori Patronatuaren Presidenteak edo haren eskuorde den Patronatuko edozein kidek eta egokitzat jotzen den Kide kopuruak osatuko dute. Batzorde Betearazle hori erakunde iraunkorra izan ahalko da, eta Patronatuaren eskumen guztiak eskuordetu ahalko zaizkio, kontuak eta aurrekontua onartzea izan ezik, eta Protektoratuaren baimena behar duten eskumenak eta, oro har, legeen arabera eskuordetu ezin direnak ere ezingo dira eskuordetu.

14. artikulua

Patronatuaren Presidentearen egitekoak honakoak izango dira:

 1. Patronatuaren ohiko eta ezohiko bilerak deitu, zuzendu eta bideratzea, bileren aktak sinatzea eta kasuan kasuko ziurtagirietan bere oniritzia adieraztea eta Biltzarraren erabakiak betearazteko beharrezko neurri guztiak hartzea.
 2. Kontu korronteak eta kredituzkoak ireki, eskuragarri jarri eta baliogabetzea, baita aurrezki-libretak, eperako ezarpenak eta, oro har, edozein banku-gordailu ere, horretarako beharrezkoak diren poliza eta dokumentu publiko edo pribatu guztiak sinatuz; errentak, interesak, dibidenduak eta Fundazioaren ondasunen orotariko produktuak jasotzea, ordainketak eta kobrantzak egitea, eta kanbio-letrak eta bankuko taloiak, txekeak eta ordainagiriak jaulki, onartu, endosatu, kobratu, ordaindu eta aurka egitea.
 3. Fundazioaren ordezkari gisa jardutea orotariko Epaitegi, Auzitegi, Magistratura, Erakunde, Korporazio, Agintaritza eta Funtzionarioren aurrean, horiek zeinahi adar, maila eta jurisdikziotakoak izanda ere, eta epaiketetan izan eta esku hartu ahalko du, edozein motatako ekintzak, erreklamazioak eta salbuespenak aktibatuz eta aktibo edo pasiboki jardunez kasuan kasuko jazoera, eskabide eta errekurtso guztietan, horiek bertan behera utziz, atzera eginez, baliogabetuz edo onartuz; jakinarazpen judizialak eta notarioenak egin, jaso eta betetzea, eta Prokuradore eta Abokatuei gaitasun orokorrak eta bereziak ematea auzietarako, baita egokitzat jotzen duenean gaitasun horiek baliogabetzea ere.
 4. Aurreko b) eta c) ataletako gaitasunak Fundazioarentzat egokitzat jotzen duen pertsonaren alde ordezkatzea.

Aipatutako gaitasunak betetzeko, nolanahi ere, abenduaren 26ko 50/2002 Legean edo lege hori ordezkatzen duen geroagoko beste edozein arautan ezarritakoa bete beharko da.

15. artikulua

Idazkariaren eginkizunak honakoak dira:

 1. Fundazioaren liburuez arduratzea, hau da, aktak, erregistroak edo bestelako guztiak, kontabilitate-arlokoak izan ezik.
 2. Fundazioaren postaz arduratzea, Biltzarraren Presidentearen zuzendaritzapean; eta Fundazioaren posta eta dokumentazioa artxibatzea.
 3. Patronatuaren Biltzarraren bileren aktak egitea eta bileren ziurtagiriak jaulkitzea, Presidentearen oniritziarekin.
 4. Fundazioaren ondasunen inbentarioaz arduratzea, kasuan kasuko alta eta bajekin.

16. artikulua

Patronatuak Zuzendaritza Batzorde bat izendatu ahalko du —eta askatasun osoz erabaki ahalko du Batzordearen osaketa—, Fundazioaren kudeaketaren eginkizunak ziurtatzeko, bere helburuak erdiesteko.

Honako hauek izango dira bere eginkizunak:

 1. Fundazioaren jarduera-plana gauzatzen dela eta zehaztutako aurrekontua betetzen dela ziurtatzea.
 2. Patronatuak Zuzendaritza Batzordeari egozten dizkion beste egintza edo eginkizun batzuk gauzatzea.
 3. Fundazioaren zerbitzuek behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzea.
 4. Fundazioak behar bezala funtziona dezan beharrezkoak diren ondasun mugikorrak eskuratzea eta zerbitzuak kontratatzea, Patronatuak ezarritako mugen barruan.
 5. Fundazioaren giza baliabideak kudeatzea.
 6. Fundazioaren ordezkari gisa jardutea hirugarrenen aurrean, artikulu honetan aurreikusitako egintzak gauzatzeko.

17. artikulua

Patronatuak Fundazioaren Zuzendari bat izendatu ahalko du, izaera ezeztagarriarekin, eta Zuzendari hori bileretara joan ahalko da, eta hitz egin ahalko du baina ez du boto-eskubiderik izango.

Honako hauek izango dira bere eginkizunak:

 1. Patronatuaren erabakiak betearazi eta garatzea, terminorik zabalenetan.
 2. Fundazioaren jarduera-plana eta urteko aurrekontu-proposamena prestatzea eta aurrekontuaren betearazpena aztertzea.
 3. Fundazioaren kontabilitateaz eta kontabilitate-liburuez arduratzea.
 4. Patronatuko kide batekin mankomunatuki kontu korronteak ireki eta erabiltzea, errentak eta dibidenduak jasotzea eta Fundazioaren orotariko produktuak jasotzea, kobrantzak eta ordainketak egitea eta kitapenak sinatzea.

18. artikulua

Patronoak ordezkatzeari, kargutik kentzeari eta karguak uzteari dagokienez, abenduaren 26ko 50/2002 Legearen 18. artikuluan edo gero ordezkatzen duen beste edozeinetan xedatutakoa beteko da.

19. artikulua

Fundazioak bere helburu berak edo antzekoak dituzten beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin itunak eta hitzarmenak egin ahalko ditu, adierazitakoa hobeto betetzeko.

20. artikulua

Fundazioak, bere kontabilitateaz arduratzeko, indarrean dagoen araudian aurreikusitako liburuak egingo ditu.

21. artikulua

Ekitaldi ekonomikoa urtebetekoa izango da eta bat etorriko da urte naturalarekin.

22. artikulua

Urtero, Fundazioaren Patronatuak inbentarioa, egoeraren balantzea eta emaitzen kontua egingo ditu, eta dokumentu horietan, Fundazioaren egoera ekonomiko eta finantzarioaren eta ondare-egoeraren inguruko benetako datuak jasoko da, eta Fundazioaren jardueren eta gestio ekonomikoaren berri ematen duen memoria bat prestatuko du, eta bertan, besteak beste, finantzaketa-taula jasoko da, baita Fundazioaren helburuak zein mailatan bete diren adierazten duen informazio zehatza ere. Memorian, halaber, ondarean izan diren aldaketak eta Fundazioaren gobernu-, zuzendaritza- eta ordezkaritza-organoetan egon diren aldaketak zehaztuko dira, baita ekintza-plana zein mailatan bete den ere. Horrez gain, Fundazioaren gobernu-organoak aurreko urteko diru-sarrera eta gastuen aurrekontuaren kitapena egingo du.

23. artikulua

Fundazioaren Presidenteak edo, egokia bada, izendatutako Zuzendariak Urteko Kontuak egingo ditu. Urteko Kontuak Balantzeak, Emaitzen Kontuak eta Memoriak osatuko dute, eta gehienez ere sei hilabeteko epean onartu beharko dira, Fundazioaren Patronatuak ekitaldia ixten duenetik zenbatzen hasita.

Fundazioaren Patronatuak Urteko Kontuak onartuko ditu eta Protektoratuari onartzen direnetik hamar egun balioduneko epean aurkeztuko zaizkio, ikuskaritzaren txostenarekin batera, baldin eta derrigorrezkoa bada.

24. artikulua

Era berean, Patronatuak hurrengo urteko aurrekontua egingo du eta ekitaldi bakoitzeko azken hiruhilekoan Protektoratuari bidaliko dio, azalpen-memoria batekin eta jarduera-plan batekin batera.

25. artikulua

Patronatuak Estatutu hauek egoki deritzon bezala aldatu ahalko ditu, kasuan kasu legeetan xedatutakora egokitzeko, baina aldez aurretik HC, NGE eta EDP Renováveis erakundeen Administrazio Kontseiluen eta EDP Sucursal erakundearen Batzorde Betearazlearen baimena beharko du Estatutu hauen 11. artikulua aldatzeko.

26. artikulua

Fundazioa desegin egingo da abenduaren 26ko 50/2002 Legearen 31. artikuluan jaso diren kasuetan edo lege hori ordezkatzen duen geroagoko edozein arautan adierazten direnetan, eta lege horretan aurreikusi den bezala egingo da erakundearen kitapena.

Kitapenaren emaitza diren ondasun eta eskubideak interes orokorreko helburuak dituzten eta beren ondasunak —kitapen-kasuan ere— helburu horiek erdiestera atxikita dituzten irabazi-asmorik gabeko fundazio edo erakunde pribatuetara bideratuko dira.

Patronatua arduratuko da, kitapena egiten den unean, Fundazio edo erakunde horiek izendatzeaz.

Eduki nagusiaren bukaera

Igo